Срокът за СУПТО се удължава

Вчера (22 юни 2020) следобед, на сайта на Министерство на финансите беше публикуван проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 с който се предвижда удължаване на сроковете за внедряване на СУПТО до 31 декември 2020г. Правят се и други промени, в т.ч. касаещи медицинските софтуери, които обаче засягат главно ОПЛ и индивидуални специалисти (СУПТО по чл. 52 ал.2).

Според проекта, на страница 27 четем:

  1. В § 75 се правят следните изменения:
    а) в ал. 1, изречение първо думите „31 юли 2020 г.“ се заменят с „31 декември 2020г.“, а в изречение второ думите „30 септември 2020 г.“ се заменят с „28 февруари 2021 г.“;
    б) в ал. 2, изречение първо думите „31 юли 2020 г.“ се заменят с „31 декември 2020г.“, а в изречение второ думите „30 септември 2020 г.“ се заменят с „28 февруари 2021 г.“;

От горното става ясно че лицата ползващи СУПТО трябва да внедрят одобрен такъв в срок до 31 декември т.г. и да го декларират до 28 февруари 2021. Напомняме че ЛИС iLab е одобрен СУПTO.

Нямаме основания да предполагаме промени или оттегляне на проекта, доколкото той е в резултат от засилени консултации между министерството и бизнеса. Т.е., можем да приемем че проекта ще бъде приет във вида в който е, в т.ч. с променените срокове. На основание на горното, ще прецизираме графика си за внедряване на СУПТО версията на ЛИС iLab, което ще става с индивидуално съгласуване със всеки един клиент.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,