Срокове за СУПТО – официално

Наредба Н-18 официално (Държавен вестник, бр.75 от 24 септември 2019 г.) беше изменена и допълнена. Най-важното, касаещо клиентите на ЛИС iLab е в променените срокове за СУПТО, които са както следва:

§ 74. (1) Параграф 27 влиза в сила от 1 декември 2018 г.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., бр. 75 от 2019 г.) Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 31 януари 2020 г.

§ 75. (1) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., бр. 75 от 2019 г.) Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020 г.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., бр. 75 от 2019 г.) Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020 г.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,