Нов срок за СУПТО

Министерство на финансите днес публикува проект за изменение на наредба Н-18. В нея се казва:

§ 4. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2019 г.) в § 75 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, изречение първо думите „30 септември 2019г.“ се заменят с „31 януари 2020 г.“, а в изречение второ думите „30 ноември 2019 г.“ се заменят с „31 март 2020 г.“. 2. В ал. 2, изречение първо думите „30 септември 2019 г.“ се заменят с „31 януари 2020 г.“, а в изречение второ думите „30 ноември 2019 г.“ се заменят с „31 март 2020 г.“.

От казаното по-горе става ясно, че ако проекта бъде приет, срокът за въвеждане на СУПТО се удължава с четири месеца, от 30-ти септември т.г. на 31-ви януари 20120.  

Новината е чудесна, предвид стартирания процес на пълна промяна на iReg Регистратура, както необходимото време за обучение. Можем да се надяваме и на разтоварващ августовски уикенд.

ОБНОВЕНО: Изменението на наредбата е прието на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник бр. 75.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,